พฤติกรรมการชําระค้าบริการของลูกค้าโทรศัพท์มือถือ

Main Article Content

แพรวพรรณ พระพานะ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินแบบต่างๆ ของลูกค้าที่ชำระค่าบริการเอไอเอสด้วยรูปแบบเงินสดและไม่ใช่เงินสด  โดยมีกรอบแนวคิดของงานวิจัยประยุกต์จากมุมมองความสะดวกและปลอดภัยของช่องทางการชำระเงิน วิธีการสำรวจ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ จำนวน 423 คน จากลูกคาที่ชำระค่าบริการเอไอเอสด้วยรูปแบบเงินสดและไม่ใช่เงินสด  เพื่อตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ตัวแปรทวินาม และการวิเคราะห์แบบจำลองสมการถดถอยโลจิท ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินของลูกค้าโทรศัพท์มือถือประกอบด้วย เงินสด  โมบายแบงก์กิ้ง แอปพลิเคชัน และบัตรเครดิต คือ มุมมองต่อความสะดวกและปลอดภัยของลูกค้าที่มีต่อช่องทางการชำระเงินนั้นๆ โดยมีปัจจัยด้านเพศ อายุและรายได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจด้วยเช่นกัน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2561). รายงานระบบการชำระงิน. กรุงเทพฯ: สำนักงานส่งเสริมการเงินกระทรวงการคลัง.

ธัญมาศ ทองมูลเล็ก. (2560). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในสังคมไทย. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, 2(10),114-124.

นันทรัตน์ วรรณตุง. (2548). พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชำระเงินค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบคนกลางในกรุงเทพมหานคร (รายงานวิจัย). มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

นุชนาฎ สุทธิวงษ์. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการชำระเงินผ่านแอพพิเคชันเงินอิเล็กทรอนิกส์(e-Money) ในกรุงเทพมหานคร (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสยาม.

ภัทรา มหามงคล. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ภาวิดา หม่อมปลัด. (2556).การไว้วางใจด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการที่มีต่อเทคโนโลยีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในเขตกรุงเทพมหานคร (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

Arango, C., Huynh, K. P., & Sabetti, L. (2015). Consumer payment choice: Merchant card acceptance versus pricing incentives. Journal of Banking and Finance,55,130–141.

Chen, H., Huynh, K. P., & Shy, O. (2019). Cash versus card: Payment discontinuities and the burden of holding coins. Journal of Banking and Finance, 99, 192–201.

Davis, F. D., Bagozzi, R.P. and Warshaw, P.R. (1989). User acceptance of computer technology: A

comparison of two theoretical models. Management Science, 35,(8), 982-1003.

Davis, F.D. (1986) A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information Systems:Theory and Results (Unpublished Doctoral Dissertation). MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA.