แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

Main Article Content

ภคมน โภคะธีรกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาบทบาทและความสำคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 2. เพื่อศึกษาความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 3. เพื่อนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ (SMEs) ต่อไป การดำเนินวิจัยใช้การวิเคราะห์วิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการจำนวน 22 บริษัท ในจังหวัดสมุทรสาครโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ยังคงเป็นปัญหาและอุปสรรคของการเป็นผู้ประกอบการ SMEs เช่นปัญหาโครงสร้างภาษีอากร กฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ไม่เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบการ ยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร นอกจากนี้ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อรับฟังปัญหา รับข้อร้องเรียนการถูกเอารัดเอาเปรียบของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และช่วยแก้ปัญหา เช่น ปัญหาทางด้านกฎหมาย ปัญหาการติดต่อการค้ากับต่างประเทศ หรือข้อพิพาททางกฎหมายในต่างแดน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กตัญญู หิรัญสมบูรณ์. (2547). การจัดการธุรกิจขนาดย่อม. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล.

กฤษณา พันธุ์มวานิช. (2550,มกราคม 29). คนมีคุณธรรมความรับผิดชอบ ในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. มติชนรายวัน, หน้า 5.

กำธร พราหมณ์โสภี. (2554). ความหมายของสุขภาพกายและสุขภาพจิต. สืบค้น 16 กันยายน 2561, จาก http://www.snr.ac.th/elearning/kamtorn/section3.6htm

กฤษฎา รุจิธำรงกุล. (2548). กลยุทธ์การเติบโตของอุตสาหกรรมส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดเล็กและขนาดกลาง (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ขวัญเชิญ ภาคฐิน. (2546). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของการประกอบการอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

คลังปัญญาไทย. (2554). บทความสุขภาพ. สืบค้น 19 กันยายน 2561, จาก http://www.Panyathai.or.th/ Wiki/index.php/สุขภาพ

จรูญ ทองถาวร. (2536). มนุษย์สัมพันธ์. กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน์.

จรรยาภรณ์ พรหมคุณ. (2551). ปัจจัยและการปฏิบติงานตามแผนกลยุทธ์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผู้ประประกอบการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป. วารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 4(1), 21-31.

จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช. (2550). สารจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานข้อมูลทำเนียบสมาชิกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย.

จิตติภา งามเกริกโชติ และมาร์ค วิลเลี่ยม สปีซ์. (2548). การศึกษาผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนากลยุทธ์และการวางแผนของธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย. สืบค้น 15 มิถุนายน 2561, จาก http://www.trf.or.th/ Research/project_detail.asp?PROJECTID=TRG4580079

Acs, Z.J.,& Armington, C. (2006). Entrepreneurship Geography and American Economic Growth. New York: Cambridge University Press.

Anarnkaporn, A. (2006). Branding as a competitive strategy in SMEs. Retrieve January 20, 2022, form http://www.riclib.nrct.go.th/scripts/wwwi32.exe/[in=book2.par]/?t2006=185105&ts