การพัฒนาระบบพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5

Main Article Content

วัฒนะ แถมวัฒนะ
สุธรรม ธรรมทัศนานนท์
อนันต์ ศรีอำไพ

Abstract

บทคัดย่อ

ปัจจุบันผู้สอนยังไม่มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและ มีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาระบบการพัฒนา บุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษานครราชสีมา เขต 5 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนบ้าน หนองจาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ เข้าใจและสามารถใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใน 4 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน และด้านนักเรียน ประชากร ได้แก่ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 5 จำนวน 15 ศูนย์การศึกษาจากโรงเรียนทั้งสิ้น 246 โรง ปีการศึกษา 2552 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling) ได้แก่ โรงเรียน ในเขตศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามสะแกแสง (ศูนย์ 12) จำนวน 4 โรง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้บริหาร และครูผู้สอนจาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน ขามสะแกแสง โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง และโรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง จำนวน 92 คน กลุ่มผู้ร่วมวิจัย และผู้ให้ข้อมูลจาก 1 โรงเรียนได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญ ในการสร้างโปรแกรมระบบ โรงเรียนบ้านหนองจาน จำนวน 18 คน

วิธีดำเนินการวิจัยปฏิบัติการ จำนวน 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบไปด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผลการปฏิบัติ แนวทางในการพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้กระบวนการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) 5 ขั้นตอน ของสแตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย การศึกษาระบบ การวิเคราะห์ระบบ การ ออกแบบระบบ การใช้ระบบ การดูแลรักษาและการตรวจสอบระบบ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบ บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบสังเกต แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ แบบทดสอบก่อน และหลังการใช้ระบบ แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำเสนอผลโดยวิธีพรรณนา

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า การพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดย ใช้กลยุทธ์ การประชุมปฏิบัติการ การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล ผลการพัฒนาในวง รอบที่ 1 บุคลากรมีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขึ้น แต่ระบบที่พัฒนา ขึ้นเมื่อนำไปใช้แล้วพบข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข คือ ด้านโปรแกรมระบบ ด้าน องค์ประกอบของระบบ และการจัดทำคู่มือการใช้ระบบ จึงได้พัฒนาในวงรอบที่ 2 พบว่า ทำให้ โรงเรียนนี้มีระบบ มีคู่มือการใช้ระบบ ที่สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ สามารถใช้ระบบในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้

โดยสรุป การพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญเป็นระบบหนึ่งที่นำกลยุทธ์การประชุมปฏิบัติการ การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล เมื่อดำเนินการพัฒนาบุคลากรครบ 2 วงรอบแล้วทำให้บุคลากร มีพัฒนาระบบการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขึ้น ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้ระบบ อย่างมี ประสิทธิภาพ จึงควรส่งเสริมให้นำกลยุทธ์ดังกล่าวไปพัฒนาในโรงเรียนอื่นต่อไป

คำสำคัญ : พัฒนาระบบพัฒนาบุคลากร, การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

Abstract

At present, teachers have not yet had systematic, continuous and efficient organization of learner-centered learning. This study aimed to examine conditions of problems of developing personnel development systems in organization of learner-centered learning at schools under the Office of Nakhon Ratchasima Educational Service Area Zone 5, to develop a system of organization of learner-centered learning at Ban Nong Chan School, Amphoe Kham Sakaesaeng, Changwat Nakhon Ratchasima; and to develop personnel to have knowledge, understanding and ability to use the system of organization of learner-centered learning in 4 aspects: curriculum, administrator, teachers, and students. The population consisted of personnel from 246 schools, 15 education development centers under the Office of Nakhon Ratchasima Educational Service Area Zone 5 in the academic year 2009. The sample was purposively selected consisting of 4 schools in area of Kham Sakaesaeng Center for Education Quality and Standard Development (Center 12) comprising 92 school administrators, assistant administrators, and teachers from these 3 schools: Kham Sakaesaeng School, Anuban Kham Sakaesaeng School, and Ban Ya Kha Non Chaeng School. A group of research participants and informants from 1 school consisted of 18 school administrator, teachers, and experts in system program construction at Ban Nong Chan School. The action research was operated in 2 cycles. Each cycle comprised planning, action, observation, and reflection. For the guideline for developing the personnel development system in organization of learner-centered learning. Stair’s System Development Life Cycle Process was used, comprising 5 stages : system investigation, system analysis, system design, system implementation, and system maintenance and review. The instruments used were a note-taking form on workshop, an observation form, a knowledge and understanding evaluation form, a pre-post test, an interview form, and a note-taking form on supervision, directing, follow-ups, and evaluation. The collected data were analyzed and results were then presented by means of a descriptive analysis.

The results of the study revealed that the development of the personnel development system in organization of learner-centered learning at the schools under the Office of Nakhon Ratchasima Educational Service Area Zone 5 by using Strategies of workshop, supervision, directing, follow-up, and evaluation, the results of development in Cycle 1 : the personnel developed the system of learner-centered learning organization.

However, the development system when implemented, some flaws were found which need implemented including in the aspects of system program, factors of the system, and making a handbook of the system use. Thus there was implemented in Cycle 2 and it was found that this school was caused to have a system and a handbook of the system use which could develop the personnel to have knowledge, understanding, and ability to use the system of learner-centered learning organization.

In conclusion, the development of the personnel development system in learner-centered learning organization was one system which implemented the strategies of workshop, supervision, directing, follow-up, and evaluation. When the personnel development was operated in all the 2 cycle, the personnel could have development system in learner- centered learning organization and could have knowledge, understanding and ability to use the system efficiently. Therefore, the strategies as workshop, supervision, directing, follow-up, evaluation should be promoted to be implemented in development at other school in the future.

Keywords : Developing Personnel Development System, Learner-Centered Learning

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์