ผลการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ความรับผิดชอบและทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ PBL กับการเรียนแบบ PBL เรื่อง การเขียนภาพฉาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

Main Article Content

ประกาศิต สายธนู
สังคม ภูมิพันธุ์
ประมวล โสภาพร

Abstract

บทคัดย่อ

จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้มีการนำเอาจุดเด่นด้านต่าง ๆ เข้า มาช่วยในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลลัพธ์ทางการเรียน โดยเฉพาะระบบ การเรียนการสอนบนเครือข่าย จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การเขียนภาพ ฉาย วิชาเขียนแบบเครื่องกล การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบ PBL ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บแบบ PBL เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคิดสร้างสรรค์ความรับผิดชอบและทักษะการแก้ปัญหา ของ นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ PBL และการเรียนแบบ PBL กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ วิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 แผนกช่างยนต์และก่อสร้าง โรงเรียนเทคโนโลยีราชธานี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เขียนแบบเครื่องกล ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 40 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling ) เครื่อง มือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิด คือ (1) บทเรียนบนเว็บแบบ PBL เรื่อง การเขียนภาพฉาย ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความยาก

ตั้งแต่ 0.38 – 0.73 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.28 – 0.80 และค่าความเชื่อ มั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.79 (3) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 (4) แบบทดสอบความรับผิดชอบ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.87 และ (5) แบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหา ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ใช้ t-test (Independent Samples) และ F– test (Analysis of Covariance : ANCOVA)

ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้

1. บทเรียนบนเว็บแบบ PBL เรื่อง การเขียนภาพฉาย ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.40/82.50 และค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.69 แสดงว่านักศึกษามีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 69

2. นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ PBL มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบ PBL อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ PBL กับนักศึกษาที่เรียนแบบ PBL มีความรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน

4. นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ PBL กับนักศึกษาที่เรียนแบบ PBL มีทักษะการแก้ปัญหาไม่แตกต่างกัน

5. นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ PBL ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนความคงทนในการเรียนรู้เท่ากับร้อยละ 95.15 ส่วนนักศึกษาที่เรียนแบบ PBL มีคะแนนเฉลี่ยความคงทนในการเรียนรู้เท่ากับร้อยละ 91.20

โดยสรุป บทเรียนบนเว็บแบบ PBL เรื่อง การเขียนภาพฉาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน ได้ และสามารถนำไปใช้สอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาได้

คำสำคัญ : ผลการเรียนรู้

 

Abstract

The progress of the advanced technology have taken the lead prominent side point differs come in help learning and teaching for increasing efficiency education achievement especially education system to teach on the network then make the researcher takes an interest to develop a lesson on the website about “Orthographic” project . Thus the purposes of this study were to develop PBL web – based instruction entitled the “Orthographic” high vocational Certificate level with a required efficiency of 80/80, to fine out an effectiveness index of the PBL web – based instruction , to compare learning achievement, creativity, responsibility and skill solving of student who learned the PBL web – based instruction and the PBL instruction. The sample used in this study consisted of level 1 high vocational Certificate student machanical department and building construction Ratchathanee technology vocational school the machanical to study academic term 2 in 2551 amount registed 40 persons at random easily (Simple Random Sampling ) The instruments used in this study were : (1) PBL web – based instruction entitled the “Orthographic” high vocational Certificate level ; (2) a learning achievement test with difficulties ranging 0.38 – 0.73 discriminating power ranging 0.28 – 0.80 , and a reliability of 0.79 ; (3) a creativity test with a reliability of 0.82 ; (4) a responsibility test with a reliability of 0.87 ; and (5) a solving skill test with a reliability of 0.84 . The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, and standard deviation ; t-test (Independent Samples) and F – test (Analysis of Covariance : ANCOVA) was employed for testing hypotheses.

The results of the study were as follow

1. The developed PBL web – based instruction on “ORTHOGRAPHIC”

had an efficiency of 84.40/82.50 and had effectiveness index of 0.69, showing that the students progressed their learning at 69 percent.

2. The student who learned through PBL web – based instruction had

higher achievement and higher creative thinking than those who learned through the PBL instruction at the .01 level of the significance.

3. The student who learned through PBL web – based instruction

and the student who learned through PBL instruction did not responsibility differently.

4. The student who learned through PBL web – based instruction and

the student who learned through PBL instruction did not solving skill differently.

5. The student who learned through the develop PBL web – based

Instruction high vocational Certificate level had a learning retention mean score at 95.15 percent while those who learned through the PBL instruction had a learning retention mean score at 91.20 percent.

In conclusion, the develop PBL web – based instruction on “ORTHOGRAPHIC” high vocational Certificate level was efficient and effective. It could be implement in learning and teaching for learners to achieve the course objectives.

Keywords : achievement

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์