การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบแผนผังความคิด

Main Article Content

กฤษณา ศิลปนรเศรษฐ์
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์
ลักขณา สริวัฒน์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบชินเนคติกส์ และรูปแบบแผนผังความคิดที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบชินเนคติกส์และรูปแบบแผนผังความคิด 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบชินเนคติกส์และ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบแผนผังความคิดและ 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบชินเนคติกส์และรูปแบบแผนผังความคิด กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอ โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 40 คนซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบชินเนคติคส์ และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบแผนผังความคิดจำนวนอย่างละ 7 แผนและใช้เวลาสอนแผนละ 2 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือก ตอบแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.78 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่

0.22 ถึง 0.81 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 84 สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้วย Wilcoxon Signed Rank Test และ t-test (Independent Samples)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบชินเนคติกส์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.79/87.25 และรูปแบบแผนผังความคิดมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.86/91.13

2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบชินเนคติกส์มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6446 คิดเป็นร้อยละ 64.46 และรูปแบบแผนผังความคิดมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7455 คิดเป็นร้อยละ 74.55

3. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบชินเนคติกส์และรูปแบบแผนผังความคิด มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้รูปแบบชินเนคติกส์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ : การเขียนเชิงสร้างสรรค์, การจัดกิจกรรมการเรียนรู้, รูปแบบซินเนคติกส์ และรูปแบบแผนผังความคิด

 

ABSTRACT

The purposes of this study were to : 1) develop plans for organization of Thai learning activities entitled Creative Writing for Prathomsueksa (grade] 6 using synnetics model and mind mapping model with a required efficiency of 80/80, 2) find out effectiveness indices of the plans for organization of Thai learning activities entitled Creative Writing for Prathomsueksa 6 using synnetics model and mind mapping model, 3) Compare learning achievement between before learning and after learning of the two group students and 4) compare rosette learning achievement of these two groups of Prathomsueksa 6 students. The sample consisted of 40 Prathomsueksa 6 students atChumchon Ban Sawang School, Tambon Sawang, Amphoe Phon Thong, Changwat Roi Et in the second semester of the academic year 2007, obtained using the purposive sampling technique. The instruments used in this study were plans for organization of learning activities using synnetics model and the plans for organization of learning activities using mind mapping model, 7 plans each with each plan taught for 2 hours, totally 28 hours ; and a 40-item 4-choice achievement test with difficulties ranging 0.22 - 0.78, discriminating powers ranging 0.22 - 0.81, and a reliability of 0.84. The statistics used were percentage, mean, and standard deviation ; and Wilcoxon Signed Rank Test and t-test (Independent samples) were employed for testing hypotheses.

The results of the study were as follows:

1. The plans for organization of Thai learning activities entitled Creative Writing for Prathomsueksa 6 using synnetics model had an efficiency of 87.79/87.25, and those using mind-mapping model had an efficiency of 88.86/91.13.

2. The plans for organization of Thai learning activities entitled Creative Writing for Prathomsueksa 6 using synnetics model had an effectiveness index of 0.6446, at 64.46 percent; and those using mind mapping model had an effectiveness index of 0.7455, at 74.55 percent.

3. The students who learned using the plans for organization of Thai learning activities using synnetics model and mind mapping showed gains in learning achievement from before learning at the .05 level of significances, and the first group indicated higher learning achievement than the second group at the .05 level of significance.

Keyword : Creative Writing Ability , Learning Activities, Synnetics Model and Mind Mapping Model

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์