เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์

Main Article Content

พายุพงศ์ พายุหะ
ฉลาด จันทรสมบัติ

Article Details

Section
บทความวิจารณ์หนังสือ