การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา 0501702 : การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา

Main Article Content

อนันต์ ศรีอำไพ

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1)พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีผสมผสาน วิชา 0501702 : การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 2) เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนิสิตที่เรียนโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีผสมผสานและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีผสมผสานกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา0501702: การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 243 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีผสมผสาน จำนวน 4 แผน ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แบบทดสอบวัดผลลัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.40 ถึง 0.80 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.86 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 และแบบวัดความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 18 ข้อ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความกับนิยามศัพท์ ตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน คือ t-test แบบ Dependent และสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา 0501702 : การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาจำนวน 4 แผน แผนละ 8 ชั่วโมงซึ่ งมีองค์ประกอบ คือ สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้อุปกรณ์/สื่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผล บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก่ไขปัญหา ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนของนิสิตที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีผสมผสานสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 (p<0.001) และ 3) ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีผสมผสานอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ : แผนการจัดกิจกรรมการเรียน, การบริหารทรัพยากรบุคคล, การเรียนโดยวิธีผสมผสาน

 

ABSTRACT

The purposes of this research were to 1) develop the Blended learning activities plans for the course of 0501702 : the Educational Human Resource Management, 2) compare the learning effectiveness scores between before and after using the Blended learning activities and , 3) study the students’ satisfaction on the Blended learning activities. The samples consisted of 243 Educational Administration Master’s degree students on the special program at the Faculty of Education , Mahasarakham University in the second term of 2550 academic year.

The purposive sampling method was applied for having samples. The research instrument were four Blended learning activities plans with high level of appropriation , the 100 - item learning effectiveness test with the difficulty from 0.40 to 0.80 , item discrimination from 0.21 to 0.86 and the reliability of 1.00 , and the 18-item questionnaire on students’ satisfaction to Blended learning activities with the IOC between item description and definition from 0.67 to 1.00 . The hypothesis was tested by using t-test Dependent and the descriptive statistic were mean (X ) and standard deviation (S.D.).

The study revealed that: 1) Four learning activities plans for the course 0501702 : Educational Human Resource Management were developed. Each plan runs for 8 hours which composed of Key concept, Learning objectives , Learning concept , Learning activities, Learning material / media , Measurement and Evaluation , After activities record , Problems / Obstructions , and Problem solution, with high level of appropriation, 2) mean of after-learning by Blended learning activities was statistically significant higher than mean of before-learning at .01 level (p<0.001) and 3) students’ satisfaction on Blended learning activities was at high level.

Keywords : Learning activities plan, Educational Human Resource , Blended Learning

Article Details

Section
บทความวิจัย