Return to Article Details การเปรียบเทียบมาตรการทางสังคมในการจัดการขยะของประชาชน ระหว่างเทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน และเทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร Download Download PDF