Return to Article Details ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจของครูกับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพันที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 Download Download PDF