Return to Article Details ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อบ้านของผู้ที่มีรายได้ประจำในเขตเทศบาลอำเภอสว่างแดนดิน Download Download PDF