Return to Article Details บุคลิกภาพและการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีผลต่อความพึงพอใจ ของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำ Download Download PDF