Return to Article Details การสร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน STRENGTHENING HUMAN CAPITAL FOR TOURISM MANAGEMENT IN THE MIDDLE NORTHEAST THAILAND TO ASEAN ECONOMIC COMMUNITY-AEC Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy