Return to Article Details ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 THE ADMINISTRATOR LEADERSHIP AFFECTING TO TEACHER SATISFACTION IN SCHOOL UNDER THE PRACHINBURI PRIMARY EDUCATION SE Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy