กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน) (2565): วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล