กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การให้ทาน: คุณธรรมจำเป็นในสังคมช่วงสถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid -19) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF