กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คัมภีร์อโยชยนครวินาสกถา: การปริวรรต การแปล และการวิเคราะห์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF