กลับไปที่รายละเอียดของบทความ The Pattern of Explaination of the Buddha’s Teachings Based on Nettipakaraṇa ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF