กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ในการอธิบายกำไรในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนไทย กลุ่มธุรกิจการเงิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล