Return to Article Details อิทธิพลของการอ่านสารชักจูงที่มีต่อจิตเชิงบวกต่อผู้สูงอายุของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย Download Download PDF