Return to Article Details พฤติกรรมการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน ตามการรับรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาและครูอิสลามศึกษาในพื้นที่บริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล