กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของพุทธนวัตกรรมต่อสัญญาณคลื่นสมองในพระภิกษุจังหวัดเชียงใหม่ Download Download PDF