กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ระบบอุปถัมภ์เชิงพุทธเพื่อการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนโดยโครงการ มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทของพระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล