กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนชีวิตตามทัศนะของจักรกลนิยม กับปฏิจจสมุปบาทในพุทธปรัชญาเถรวาท Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล