กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลตอบแทนจากยอดขายผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของผู้ประกอบการร้านค้าในตำบลบ้านทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล