รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของอธิการบดีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎ (The Causal Structural Relationship Model Transformational Leadership of The President Influencing Effectiveness of Rajabhat University)

Authors

  • พงษ์ศักดิ์ พงษ์ศักดิ์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอธิการบดี ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎ และวิเคราะห์ขนาดและทิศทาง ขององค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอธิการบดี ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ จำนวน 460 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอธิการบดี ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 2) องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอธิการบดีด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยส่งผลต่อประสิทธิผลด้านผลงานตามภารกิจมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเติบโต และด้านความพึงพอใจในงาน ตามลำดับ 3) องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอธิการบดีด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งผลทางตรงเชิงลบต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยส่งผลต่อประสิทธิผลด้านผลงานตามภารกิจมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านการเติบโต ตามลำดับ 4) องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอธิการบดีด้านการกระตุ้นภูมิปัญญาส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยส่งผลต่อประสิทธิผลด้านผลงานตามภารกิจมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านการเติบโต ตามลำดับ

5) องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอธิการบดีด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยส่งผลต่อประสิทธิผลด้านผลงานตามภารกิจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านการเติบโต ตามลำดับ

 

Abstract

The research aimed to 1) developed the causal structural relationship model on transnational leadership of the President influencing effectiveness of Rajabhat University 2) analyzed the sizes and directions of factors of the transformational leadership of the President influencing effectiveness of Rajabhat University.

The sample groups selected to represent the population were personnels under all Rajabhat Universities, research instruments used in study were interview form and questionnaires. The statistical package program was used for data analysis.

The results were summarized as follows;

1. The causal structural relationship model on transformational leadership of the Presi­dent influenced the effectiveness of Rajabhat University consistent with the empirical data.

2. The factors of transformational leadership of the President on Idealized influenced direct positively affected on effectiveness of Rajabhat Universities which was the opposite directive result aspect on mission Achievement mostly. The second was growth, and on job satisfaction, respectively.

3. The factors of transformational leadership of the President on inspiration was directly negative affected on the effectiveness of Rajabhat Universities on the aspect of mission achievement, job satisfaction, and growth respectively.

4. The factors of transformational leadership of the President on intellectual stimulation was directly positive affected on effectiveness of Rajabhat Universities on the aspect of mission achievement, job satisfaction, and growth respectively.

5. The factors of transformational leadership of the President on individualized consid­eration was directly positive affected on effectiveness of Rajabhat Universities on the aspects of mission achievement, and job satisfaction, and growth, respectively.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย