การบริหารจัดการความสามารถพิเศษของมนุษย์ (Talent Management)

Authors

  • สมชาย เทพแสง

Keywords:

Talent Management

Abstract

บทคัดย่อ

การบริหารจัดการความสามารถพิเศษของมนุษย์เป็นการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการทำงานทั้งหมดในองค์กร โดยการจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนา และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กร โดยผู้บริหารใช้ภาวะผู้นำและแรงจูงใจขับเคลื่อนพันธกิจให้องค์กรอยู่รอดปลอดภัยและเกิดความเจริญก้าวหน้า รวมถึงใช้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการรักษาทรัพยากรมนุษย์มากกว่าการประเมินเพื่อลงโทษ และที่สำคัญมีเทคนิคในการบริหารจัดการความสามารถพิเศษของมนุษย์ให้เกิดบุคลากรมีคุณภาพ

คำสำคัญ : การบริหารจัดการความสามารถพิเศษของมนุษย์

 

Abstract

Talent managers can help with a holistic focus on building an environment where personnel feel engaged, rewarded, and in control over their own careers by arranging the development priorities and increase the likelihood of developing high-potential of personnel in the organization. The administrators apply leadership and motivation, driving mission committed to the survival, security and progress. Besides, the administrators apply strategy continually develop human resources by focusing on maintenance of human resources rather than assessment for punishment. More importantly, there are techniques in talent management to produce the quality personnel.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย