อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับผู้ตาม การรับรู้ ความยุติธรรมในองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย(THE INFLUENCE OF LEADER-MEMBER EXCHANGE,ORGANIZATIONAL FAIRNE

Authors

  • ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับผู้ตาม การรับความยุติธรรมในองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ตัวแปรที่ศึกษาในโมเดลการวิจัยประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับผู้ตาม การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การและผลการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2550 จำนวน 201 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์สถิติพื้นฐานและโปรแกรม LISREL 8.50 วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในโมเดลวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรทั้ง 3 ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับผู้ตาม การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย โดยตัวแปรทั้ง 3 สามารถใช้อธิบายความแปรปรวนของผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 89 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติมีจำนวน 2 ตัวแปร ได้แก่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การและการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับผู้ตาม ด้วยค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ .90 และ .14 ตามลำดับ สำหรับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับผู้ตาม และการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การไปยังผลการปฏิบัติงาน ด้วยค่าอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ .25 และ .10 ตามลำดับ และหากพิจารณาจากค่าอิทธิพลรวมเรียงตามลำดับค่าอิทธิพล ได้แก่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับผู้ตาม และการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ด้วยค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ .90 .39 และ .10 ตามลำดับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การจึงเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้อาจารย์ในสังกัดของตนเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การเพื่อนำไปสู่การสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีต่อไป

 

ABSTRACT

The purposes of this research were to analyze the influence of leader-member exchange, organizational fairness and organizational citizenship behavior on job performance of non-official Burapha faculties. Four variables in this research model were leader – member exchange, organizational fairness, organizational citizenship behavior and job performance of non-official Burapha faculties. The sample, derived by means of multi-stage random sampling, consisted of 201 non-official Burapha faculties in academic year 2007. The research instrument was a rating-scale questionnaire. Data were analyzed by SPSS. For descriptive statistics and LISREL 8.50 for Causal Relationship Model.

Results indicated that three variables including leader – member exchange, organizational fairness and organizational citizenship behavior influenced the job performance of the non-official Burapha faculties. These three variables accounted for 89 percent of the variance in job performance. Two variables having a significant direct effect on job performances were organizational citizenship behavior and leader-member exchange, with coefficient at .90 and .14 respectively. In addition, the variable indirectly affected job performance of non-official Burapha faculties were leader – member exchange, and organizational fairness was found influencing through organizational citizenship behavior. Finally, organizational citizenship behavior, leader-member exchange and organizational fairness were found affecting job performance of non-official Burapha faculties with the overall influence at .90, .39 and .10 respectively.

Organizational citizenship behavior was the most significant variable affecting job performance of non-official Burapha faculties. Thus, organizational citizenship behavior among the faculties should be promoted by the university administrators to achieve good job performance throughout the organization.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย