รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเฃิงสาเหตุ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอธิการบดีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราฃภัฎ

Authors

  • พงษ์ศักดิ์ ทองพันฃั่ง นิสิตระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • ธร สุนทรายุทธ ประธานที่ปรึกษาหลักควบคุมดุษฎีนิพนธ์

Abstract

-

Issue

Section

บทความวิชาการ