รููปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Authors

  • ปรัะยงค์ แก่นลา ผุ็อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต1

Abstract

-

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ