การพัฒนารููปแบบการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามแนวททางปรัฃญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Authors

  • โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

Abstract

-

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ