การพัฒนารูปแบบกาจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนเอกชน

Authors

  • สุนิสา วิทยานุกรณ์ นิสติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • คุณวิฒิ คนฉลาด รองศาสตราจารย์ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • เสรี ชัดแฃ้ม รองศาสตราจารย์ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Abstract

-

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ