กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในทศวรรษหน้า :  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา

Authors

  • สมชาย พัทธเสน นิสิตระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • ภารดี อนันต์นาวี คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
  • สมศักดิ์ ลิลา คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

Abstract

-

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ