การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการศึกษา ในระหว่างปี พ.ศ. 2541 - 2550

Authors

  • สมุทร ชำนาญ อาจารย์ประจำศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords:

การสังเคราะห์งานวิจัย, ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

Abstract

-

Issue

Section

บทความวิชาการ