กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารจัดการศึกษาเพื่อสิทธิเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งสหประชาชาติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF