กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่เป็นอุปสรรคต่อการ ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy