Return to Article Details การประเมินความต้องการจำเป็นแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาดนตรี ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีพาเพลิน (สถาบันดนตรีเคพีเอ็น สาขาเซ็นทรัลศาลายา) Download Download PDF