ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น Vol.16 No.2

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563