กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF