Information For Readers

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการของคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์/นักศึกษาตลอดจนนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆในสาขาสังคมศาสตร์ ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ วารสารมีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review - Double Blinded) ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ