[1]
pradubmook sherer, penchan 2020. สถานะองค์ความรู้ นโยบาย กลไกการดำเนินงาน และระบบวิจัย เพื่อการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์. วารสารสหศาสตร์. 20, 2 (ธ.ค. 2020), 98-118.