1.
โลหะปาน น. Forensics accounting competency and audit success: an empirical research of certified public accountants (CPAs) in Thailand. J Acct & Mgmt [Internet]. 2021 Dec. 16 [cited 2022 Jul. 1];13(4):228-4. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/251872