1.
กันธวัง ย, ตั้งเอกจิต ม, เลาหะวิสุทธิ์ ส. Determinants of Audit Fees for Companies Listed on the Market for Alternative Investment. J Acct & Mgmt [Internet]. 2019 Aug. 20 [cited 2022 Sep. 28];11(1):22-36. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/210054