โลหะปาน นุชจรินทร์. “Forensics Accounting Competency and Audit Success: An Empirical Research of Certified Public Accountants (CPAs) in Thailand”. Journal of Accountancy and Management 13, no. 4 (December 16, 2021): 228–248. Accessed July 1, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/251872.