อาจหาญ ดารณี, and Pooripakdee สันติธร. “Crisis Response Strategies of Hotel Business in Bangkok During the COVID-19 Epidemic”. Journal of Accountancy and Management 13, no. 4 (December 16, 2021): 82–97. Accessed June 27, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/250979.