วรวงศ์พิทักษ์จรินรัตน์. “Model for Wickerwork Product Group’s Sustainable Management from Pandanus in Pongbulo Community, Sateng Nok Subdistrict, Muang District, Yala Province”. Journal of Accountancy and Management 12, no. 4 (December 30, 2020): 55-66. Accessed April 18, 2021. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/245418.