วรวงศ์พิทักษ์จรินรัตน์. 2020. “Model for Wickerwork Product Group’s Sustainable Management from Pandanus in Pongbulo Community, Sateng Nok Subdistrict, Muang District, Yala Province”. Journal of Accountancy and Management 12 (4), 55-66. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/245418.