แลสันกลาง ส., อุปสอด อ., ขันทา ว. ., และ เจริญจันทร์แดง แ. “แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนแม่ฮวก เทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง”. วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ, ปี 6, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2021, น. 440-58, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jsbs/article/view/249703.