[1]
แลสันกลาง ส., อุปสอด อ., ขันทา ว. ., และ เจริญจันทร์แดง แ., “แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนแม่ฮวก เทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง”, วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ , ปี 6, ฉบับที่ 3, น. 440–458, ต.ค. 2021.