[1]
รวงผึ้งรุ่งโรจน์ส., จตุรานนท์ว., และ จรัสรวีวัฒน์ส., “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองและทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ”, วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ , ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 48-68, ม.ค. 2021.