แลสันกลาง สุวรัฐ, อุปสอด อนันต์, ขันทา วลัยลักษณ์, และ เจริญจันทร์แดง แสงอรุณ. 2021. “แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนแม่ฮวก เทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง”. วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ 6 (3):440-58. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jsbs/article/view/249703.